مدیر اجرایی پروژه بودجه ریزی عملیاتی

مدیر پروژه‌های فنی- مالی

مدیر بازاریابی

مدیر فنی معماری سازمانی

مدیر فناوری اطلاعات

برنامه نویس

مدیر پروژه حسابرسی IT و انتخاب ERP

مدیر پروژه حسابرسی فناوری اطلاعات

مدیرعامل و عضو هیات مدیره