کارگردان هنری

مدیر پروژه معماری سازمانی معاونت برنامه ریزی

مدیر, کارگردان هنری

مدیر پروژه توسعه استانداردهای امنیت تجارت الکترونیکی

مدیر برنامه ریزی و توسعه

مدیر تولید و مهندسی نرم افزار